آموزش بورس

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (واگرایی مثبت و منفی)
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ، ساعت ۱۹:۰۶
آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (اسیلاتور RSI)
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ، ساعت ۲۰:۰۷
آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (میانگین جهت یاب)
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ، ساعت ۱۳:۴۳
آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها (میانگین متحرك نمایی)
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ، ساعت ۰۰:۲۲
آموزش بورسی تشخیص نواحی مقاومت و حمایت میانگین متحرك
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ، ساعت ۲۱:۲۶
آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها (کاربرد میانگین متحرك:)
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ، ساعت ۲۱:۱۹
آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها (میانگین متحرك ساده)
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ، ساعت ۱۹:۴۰
آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها (میانگین متحرك 2)
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ، ساعت ۱۹:۲۸
آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها (میانگین متحرك)
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ، ساعت ۱۹:۱۴
آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها (اندیکاتورهاي پیش رو و دنبال گر)
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ، ساعت ۱۹:۱۱
آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها (قسمت دوم شاخص ها و نوسانگرها)
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ، ساعت ۲۰:۱۸
ضریب بتا در بورس چیست؟
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ، ساعت ۱۰:۲۱
آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها (شاخص ها و نوسانگرها)
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ، ساعت ۱۸:۴۷
آموزش بورسی تکنیکال الگوهای ادامه دهنده (الگوی فنجان و دسته وارونه)
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ، ساعت ۱۷:۴۶
آموزش بورسی تکنیکال الگوهای ادامه دهنده (الگوی فنجان و دسته)
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ، ساعت ۱۷:۴۰