مدیرعامل متواری شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به سکه ثامن بازداشت شد.
فیلم دستگیری متهم سکه ثامن

فیلم دستگیری متهم سکه ثامن که از بیش از هزار نفر از طریق سایت سکه ثامن کلاه برداری کرده بود با اقدامات اطلاعاتی پلیس به کشور بازگردانده شد.

در این فیلم صحنه استرداد کلاه بردار فوق را مشاهده می نمایید اما وی همه چیز را منکر میشد.

فرهاد زاهدی فر ( مدیرعامل متواری سکه ثامن ) که با چشم بند و دستبند به ایران برگشت گفت : خودم بلیط داشتم برگردم!!

نظر شما: