صفحه نخست »» اقتصادی »» بانک و بیمه ۱۴:۵۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

کاهش ۲۷ درصدی تعداد چک‌های برگشتی در تیرماه ۱۴۰۰

اکوبورس: در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از ۵۶۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۲۹ هـزار میلیارد ریال برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب ۲۷.۵ درصـد و ۱۸.۲ درصد کاهش نشان می‌دهـد.
کاهش ۲۷ درصدی تعداد چک‌های برگشتی در تیرماه ۱۴۰۰

به گزارش اکوبورس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، همانطور که اشاره شد این آمار‌های منتشر شده مربوط به سه بخش چک‌های مبادله ای، چک‌های وصولی و چک‌های برگشتی است. در ادامه مروری بر هر یک از سه بخش خواهیم داشت.
چک‌های مبادله‌ای

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور حدود ۶.۱ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۱۹۳۱ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتیب ۲۳.۴ درصـد و ۱۳.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۱.۷ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۹۵۵ هزار میلیارد ریال مبادله شد. در تیرماه ۱۴۰۰، ۴۷.۷ درصد از تعداد چک هـای مبادلـه‌ای کـل کشـور در سـه اسـتان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله گردیده است که به ترتیب بـا ۲۸.۵ درصـد، ۱۱.۲ درصـد و ۸ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده اند.

همچنین ۶۲.۱ درصـد از ارزش چک هـای فـوق در سـه اسـتان تهـران (۴۹.۵ درصـد)، اصفهان (۷.۳ درصد) و خراسان رضوی (۵.۳ درصد) مبادله شده که بیشـترین سـهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده اند.

چک‌های وصولی

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از ۵.۵ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۷۰۲ هزار میلیارد ریال وصول گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۲.۹ درصد و ۱۲.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۰.۸ درصد و ۸۸.۱ درصد وصول گردیده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در خردادماه ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۹۰.۳ درصد و ۸۷.۴ درصد و در تیرماه ۱۳۹۹به ترتیب برابر ۹۰.۴ درصد و ۹۰.۵ درصد بوده است.

همچنین در تیرماه ۱۴۰۰، در استان تهران حدود ۱.۶ میلیون فقره چک بـه ارزشـی حـدود ۸۶۱ هزار میلیارد ریال وصول شد که از نظر تعداد ۹۲ درصد و از نظر ارزش ۹۰.۱ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی بـه کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۳.۱ درصد)، البـرز (۹۱.۸ درصـد) و یزد (۹۱.۶ درصد) اختصاص یافته اسـت و اسـتان‌های کهگیلویـه و بویراحمـد (۸۲.۹ درصـد)، خراسان شمالی (۸۶.۴ درصد) و لرسـتان (۸۶.۵ درصـد) پـایین‌ترین نسـبت تعـداد چک هـای وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر اسـتان‌های کشـور، بیشـترین نسـبت ارزش چک هـای وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های بوشهر (۹۲.۱ درصد)، گیلان (۹۰.۵ درصد) و البرز (۸۹.۴ درصد) اختصاص یافته و استان‌های کهگیلویـه و بویراحمـد (۷۲.۸ درصـد)، کرمان (۷۳.۹ درصد) و ایلام (۸۱.۱ درصد) کمترین نسـبت ارزش چک هـای وصـولی بـه کـل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
چک‌های برگشتی

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از ۵۶۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۲۹ هـزار میلیارد ریال برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب ۲۷.۵ درصـد و ۱۸.۲ درصد کاهش نشان می‌دهـد.

از کل تعداد و مبلغ چک هـای مبادلـه شـده در مـاه مذکور به ترتیب ۹.۲ درصد و ۱۱.۹ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در خردادماه ۱۴۰۰به ترتیب معادل ۹.۷ درصد و ۱۲.۶ درصـد و در تیرماه سال ۱۳۹۹ به ترتیب برابر ۹.۶ درصد و ۹.۵ درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۱۳۹ هزار فقره چک به ارزشی بـیش از ۹۴ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۸ درصد و از نظر ارزش ۹.۹ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۷.۱ درصـد)، خراسان شمالی (۱۳.۶ درصد) ولرستان (۱۳.۵ درصد) اختصاص یافته و استان‌های گیلان (۶.۹ درصـد)، البرز (۸.۲ درصد) و یزد (۸.۴ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کـل تعـداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۲۷.۲ درصد)، کرمان (۲۶.۱ درصد) و ایلام (۱۸.۹ درصد) اختصاص یافته و استان‌های بوشهر (۷.۹ درصد)، گیلان (۹.۵ درصد) و البرز (۱۰.۶ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
چک‌های برگشتی به تفکیک علل

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از ۵۴۱ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۲۱۹ هـزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۶.۷ درصد و از نظر ارزش ۹۵.۹ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد بررسی در استان تهران بیش از ۱۳۳ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۸۹ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران ۹۵.۵ درصد از تعداد چک‌های برگشتی و ۹۴.۶ درصد از مجموع مبالغ اینگونه چک ها، به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد بررسی در بین سایر اسـتان‌های کشـور، بیشـترین نسـبت تعـداد چک هـای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل تعداد چک‌های برگشتی در استان، به ترتیب به استان‌های خراسان جنوبی (۹۸.۱ درصد)، گلستان (۹۷.۹ درصد) و اصـفهان (۹۷.۸ درصـد) اختصاص یافته و استان‌های البرز (۹۵ درصد)، بوشهر و خوزستان (هـر کـدام ۹۵.۸ درصـد) و سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و هرمزگـان (هـر کـدام ۹۶ درصـد) کمتـرین نسـبت تعـداد چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل تعداد چک‌های برگشتی در استان را به خود اختصاص داده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل ارزش چک‌های برگشتی در استان، به ترتیب به استان‌های ایلام (۹۹.۳ درصد)، کرمان (۹۸.۹ درصد) و خراسان جنوبی (۹۸.۸ درصد) اختصاص یافته و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۶.۵ درصد)، خوزستان (۹۳.۵ درصد) و هرمزگان (۹۴.۲ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل ارزش چک‌های برگشتی در استان را به خود اختصاص داده است.
چک‌های رمزدار وصولی

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور حدود ۴۷۹ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ۱۰۰۵ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتیب ۱۲.۱ درصـد و ۱۰.۸ درصد کاهش داشته است. در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ۱۵۵ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بیش از ۵۳۱ هزار میلیارد ریال وصول شد.

در ماه مذکور ۴۹.۸ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران (۳۲.۲ درصد)، اصفهان (۹.۸ درصد) و خراسان رضوی (۷.۷ درصد) وصول شده که بیشـترین سـهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده اند. همچنـین ۶۵.۴ درصـد از ارزش چک هـای فـوق در اسـتان‌های تهـران (۵۲.۸ درصـد)، اصفهان (۷.۷ درصد) و خراسان رضوی (۴.۹ درصد) وصول شده است.
چک‌های وصولی بر حسب عادی و رمزدار

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از ۶ میلیون فقره چک وصول شد کـه از ایـن تعداد بالغ بر ۵.۵ میلیون فقره عادی و حدود ۰.۵ میلیون فقره رمزدار بوده است. بر این اسـاس در کل کشور ۹۲ درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عادی و ۸ درصد رمزداربوده است. در ماه مورد بررسی در کل کشور حدود ۲۷۰۷ هزار میلیارد ریال چک وصول شد که بیش از ۱۷۰۲ هزار میلیارد ریال چک عادی و حدود ۱۰۰۵ هزار میلیارد ریال چک رمزدار است. بـه عبارتی در کل کشور ۶۲.۹ درصد از کل ارزش چک‌های وصولی، عادی و ۳۷.۱ درصد رمزدار بوده است.

برچسب ها
اخبار مرتبط

ورود بانک مرکزی به رمزارزها؛ خوب یا بد؟

اکوبورس: درحالیکه رئیس کل بانک مرکزی از راه‌اندازی آزمایشی رمزارز ملی بر پایه ریال خبر داده است، یک کارشناس رمزارز معتقد است که انتشار رمزارز مربوط به پروژه‌های تجاری این حوزه‌ است که شرکت‌های دانش بنیان متخصص در حوزه بلاکچین می‌توانند به آن ورود کنند و ضروری نیست که یک نهاد حاکمیتی به این حوزه ورود کند.

۱۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ادامه مطلب

بانک مرکزی باید متقاعد شود که روش تهاتر نفت به نفع منافع ملی است

اکوبورس: مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، موفقیت در روش تهاتر نفت را در گرو همکاری وزارت نفت و بانک مرکزی دانست و گفت: بانک مرکزی باید متقاعد شود که این روش به نفع کشور است و وارد میدان شود.

۱۳:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ادامه مطلب
مجله تصویری
ارسال دیدگاه
  • نام شما
    اولین فرد نظر دهنده باشید!