طی 9 ماه صورت گرفت:
اکوبورس: شرکت آلومینیوم ایران در 9 ماه منتهی به پایان آذرماه 97 مبلغ 604 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.
«فایرا» 604 ریال سود کنار گذاشت

به گزارش اکوبورس، شرکت آلومینیوم ایران در صورت های مالی (حسابرسی نشده) 9 ماهه نخست سال جاری با سرمایه  ۵,۱۹۷,۸۳۱  ریال مبلغ 604 ریال سود شناسایی کرد. این در حالی است که این شرکت طی مدت مشابه سال مالی قبل مبلغ 47 ریال سود کنار گذاشته بود.

بر اساس اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار، «فایرا» در همین مدت مورد اشاره مبلغ  ۱۷,۹۱۷,۰۶۳ درآمدهای عملیاتی محقق کرده که نسبت به 9 ماه منتهی به پایان آذرماه 96 معادل 71 درصد افزایش داشته است.

همچنین این شرکت سود ناخالص خود را برای دوره یاد شده مبلغ ۴,۱۴۸,۶۵۲ ریال اعلام کرده که در مقایسه با 9 ماهه سال مالی 96 از رشد ۲۰۲ درصدی برخوردار است. «فایرا» سود خالص این دوره را با ۱,۱۹۱  درصد افزایش مبلغ ۳,۱۳۷,۸۱۹ ریال اعلام کرده است.

 

نظر شما: