اکوبورس: در مجمع «وبانک» اسامی اعضای جدید هیات ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک مشخص شد. در این انتخابات علیرضا شریفی به نمایندگی از بانک ملی ایران به عنوان رییس هیات مدیره انتخاب شد.
سید مهدی سدیدی مدیرعامل «وبانک» شد

به گزارش اکوبورس شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی اعضای جدید هیات ‌مدیره خود را معرفی کرد.

مجمع عمومی عادی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با دستور جلسه انتخاب اعضای هیات مدیره برگزار شد.

در مجمع «وبانک» اسامی اعضای جدید هیات ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک مشخص شد. در این انتخابات علیرضا شریفی به نمایندگی از بانک ملی ایران به عنوان رییس هیات مدیره انتخاب شد.

سید مهدی سدیدی نیز به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی، سعد اله عیسی زاده به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا و عباس نعیمی به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمان به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.

همچنین حسین فرزان اصل به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به عنوان نایب رییس هیات مدیره انتخاب شد.

گفتنی است؛ سمت مدیرعاملی این شرکت نیز برعهده سید مهدی سدیدی گذاشته شد.

نظر شما: