اکوبورس: ترس از تحریم‌های 13 آبان در چند ماه گذشته بازار را با نوسانات بسیارزیادی مواجه کرد و قیمت‌ها در این بازار روند صعودی را طی کردنداما بعد از13 آبان ، بازار ارز با آرامش روبرو شد.
چرا حرکت ارز رو به پایین است؟

به گزارش اکوبورس، درواقع یکی از مهم‌ترین دلایل کنونی آرامش بازار ارز این است که آن چیزی که بازار انتظار آن را داشت  متفاوت از آن چیزی بود که اتفاق افتاد.

 قبل از اینکه دور دوم تحریم‌ها اجرا شود بازارتصوری از پیامدهای تحریم‌هاداشت و به نظر می‌رسد آن چیزی که بازار تصور می‌کرد و انتظار داشت خیلیبدتر از آن چیزی بود که اتفاق افتاد.

عموماً بازارها زمانی که یک خبر بدی پیش می‌آید، رفتار فراتر از واقعیت نسبتبه آن خبر نشان می‌دهند و نگرانی‌های موجود را با اندازه‌های بزرگ‌تر از آنچیزی که اتفاق می‌افتد منعکس می‌کنند .

بنابراین قبل از اینکه تحریم‌ها اجرایی شود این عدم اطمینان وجود داشت وتصور می‌شد فروش نفت ایران خیلی کمتر از این باشد و فروش پتروشیمی‌هاآسیب ببیند ، تصور می‌شد نقل و انتقالات ارزی بیش از این محدود شود کهاین اتفاقات با آن کیفیتی که تصور می شد رخ نداد.

در حقیقت، زمانی که تصوری از یک موضوعی داریم و می‌بینیم واقعیتمتناسب با تصورات ما نبوده و شرایط بهتر از آن چیزی است که فکر می‌کردیم؛ بازار شروع به اصلاح آن تصور اشتباه می کند که یکی از مهم‌ترین دلایلکاهش نرخ دلار در هفته‌های اخیر همین موضوع بوده است.  

با این ترتیب ،هرچه بعد از 13آبان جلوتر رفتیم این عدم اطمینان در بازار کم‌ر و کمتر شد و بازار با واقعیت مواجه شد. بخشی از این انتظارات رفتاری و بخشدیگر آن اقتصادی است و هر دو عامل می‌تواند انتظارات را شکل بدهد.

از سوی دیگر اقدامات بانک مرکزی هم در این میان تأثیرگذار بود و اقداماتیکه در خصوص مبارزه با پول‌شویی درزمینههچک‌ها انجام داد اقدامات خوبیبود.

در حال حاضر در دوره‌ای به سر می‌بریم که با واقعیت‌های ناشی از تحریم‌هامواجه شده ایم وبه جای رفتارهای هیجانی واقعیت‌های اقتصادی‌ بر بازارحکم‌فرمایی می‌کنند. قیمت ارز تثبیت‌شده و تقاضا برای خرید کاهش پیداکردهاست. اما برای پیش‌بینی قیمت ارز در بازار باید به لحاظ اقتصادی توان بازاررا ببینیم که چگونه است.  

همان‌طور که اشاره شد، به‌راحتی نمی‌توان آینده بازار ارز را پیش‌بینی کرد امابعد از فشارهایی که در بازار ارز ایجاد شد آرامش بازار نشان‌دهنده آن استکه بازار خواسته است انتظارات خود را با واقعیت تطبیق بدهد و آن‌ها را براساس اطلاعات جدیدی که مشاهده می‌کند منعکس کند ، از همین رو به نظرمی‌رسد نیروها برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز زیاد است و به نظر می رسد نه تنها قیمت ارز افزایش پیدا نمی‌کند بلکه فشار برای کاهش هم همچنانموجود است.

*تحلیلگر مسائل ارزی

 

میثم رادپور

نظر شما: